noiembrie 18, 2021

Eșalonarea simplificată la plată se acordă permanent din 2021

ANAF a stabilit procedura pentru accesarea eșalonării simplificate la plată. Din octombrie 2021, facilitatea poate fi solicitată permanent de către firme.

Eșalonarea la plată reprezintă un aranjament de plată în rate a obligațiilor fiscale restante ale debitorilor aflați în dificultate, generată de lipsa temporară de disponibilități bănești, conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Aceasta permite eșalonarea obligațiilor restante pe o perioadă de maximum 12 luni, oferind companiilor un răgaz pentru a strânge fondurile necesare pentru stingerea datoriilor. 

Odată cu Ordonanța de Urgență nr.11/2021, codul de procedură fiscală a fost modificat pentru a permanentiza eșalonarea simplificată a datoriilor fiscale. Pentru ca mecanismul să fie complet funcțional, a fost nevoie de o procedură de aplicare, oferită prin Ordinul ANAF nr. 1.767/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.072/2021, în care au fost stabilite următoarele aspecte: 

 • Care este sfera de aplicare a procedurii și dispozițiile privind cererea de acordare a eșalonării la plată; 
 • Care este organul fiscal competent pentru soluționarea cererilor de acordare a eșalonării la plată; 
 • Modul de eliberare și stabilirea conținutului certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul acordării eșalonărilor la plată; 
 • Procedura de acordare a eșalonărilor la plată, a condițiilor de menținere a valabilității acestora, precum și consecințele pierderii valabilității eșalonărilor la plată; 
 • Procedura de modificare a eșalonărilor la plată acordate; 
 • Regulile speciale privind fuziunea sau divizarea debitorilor care beneficiază de eșalonări la plată; 
 • Regulile speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ fiscal; 
 • Modelele formularelor prevăzute de procedura de acordare a eșalonărilor la plată, inclusiv modelul cererii de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată.

Care sunt obligațiile fiscale pentru care firmele pot solicita eșalonarea simplificată la plată?

 1. Amenzile (de orice fel) administrate de organul fiscal; 
 2. Sumele datorate bugetului general consolidat precum taxele, impozitele și contribuțiile, dar și obligațiile fiscale accesorii; 
 3. Creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
 4. Creanțele rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare sau penale (cu excepția sumelor care fac obiectul unei confiscări, precum și a celor reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni). 

Aceste obligații pot fi stabilite prin declarații fiscale (inclusiv cele depuse cu întârziere), declarații de impunere, declarații rectificative, declarații referitoare la obligații fiscale accesorii, titluri executorii sau alte acte de acest fel, care trebuie să fie depuse sau comunicate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească debitorul pentru a beneficia de eșalonarea simplificată la plată 

 • Să nu se afle în procedura falimentului; 
 • Să nu se afle în dizolvare; 
 • Să nu aibă obligații fiscale restante mai vechi de 12 luni anterioare datei depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; 
 • Să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită;
 • Să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare. 

Când certificatul de atestare fiscală este eliberat, debitorul trebuie să fie la zi cu depunerea declarațiilor fiscale. Soluționarea cererii se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.  

După ce cererea a fost soluționată, organele competente emit o serie de documente 

 •  Deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere sau penalitate de nedeclarare; 
 • Certificatul de atestare fiscală, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la procedură, după caz; 
 • Referatul de verificare a condițiilor de acordare, modificare sau menținere a eșalonării la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; 
 • Decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 6 și 7; 
 • Decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. 

Conform ordinului ANAF, termenul de plată a ratelor eșalonate este data de 15 a fiecărei luni. Termenul de plată a primei rate din graficul de eșalonare va fi de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale. 

Erorile din conținutul deciziilor de eșalonare la plată sau al deciziei de amânare la plată pot fi îndreptate din oficiu sau la cererea debitorului, de organul fiscal emitent, print-o decizie emisă în acest sens care produce efecte de la data comunicării acesteia către contribuabil.  

Decizia de eșalonare la plată poate fi modificată de cel mult două ori pe durata de valabilitate a eșalonării. Acest lucru se poate face la cererea debitorului, prin includerea altor obligații fiscale. 

Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart