iulie 27, 2021

Contract individual de muncă – model actualizat 2021

Modelul contractului individual de muncă a fost modificat recent. De acum, angajatorii au obligația de a-i informa pe angajați cu privire la aderarea la un fond de pensii administrat privat.

Conform Ordinului Ministrului Muncii nr. 585/2021, angajatorii trebuie să informeze angajatul cu privire la obligația de e adera la un fond de pensii administrat privat. Noua obligație vizează doar persoanele prevăzute în art. 30 din Legea 411/2004, adică salariați cu vârsta de până la 35 de ani.

Aceeași lege prevede faptul că persoanele de până în 45 de ani pot adera opțional la un astfel de fond, nefiind obligate prin lege. În cazul în care salariatul nu aderă voluntar la un fond privat de pensii în termen de 4 luni de la data angajării, acesta este repartizat aleatoriu de către instituția de evidență.

Modelul-cadru al contractului individual de muncă (care trebuie respectat de către toate companiile) a mai suferit o modificare recentă: microîntreprinderile cu până la 9 angajați au scăpat de obligația de a întocmi fișa postului. Totuși, pentru stabilirea unor atribuții ale salariaților, angajatorii vor avea de introdus în CIM o scurtă descriere a activității salariatului.

Ce trebuie să știe angajatorii despre noile obligații

Când ne referim la obligația de informare cu privire la aderarea la un fond privat de pensii, specialiștii în HR ne informează că angajatorii trebuie să informeze salariații cu privire la noua reglementare. Informarea se poate face fie prin încheierea unui act adițional (după îndeplinirea obligației de informare) fie prin actualizarea contractului de muncă conform art. 17 alin (5) din Codul muncii.

În cazul modificărilor aduse prin eliminarea fișei postului pentru microîntreprinderile cu până la 9 angajați, de modificarea contractelor sunt scutiți angajatorii care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor cu până la 9 salariați sau angajatorii care, deși se încadrează în această categorie, au întocmit deja fișa postului și nu mai doresc modificarea acestui punct.

Ce obligații au angajatorii când întocmesc contracte individuale de muncă

 • obligația de a înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității;
 • obligația de a acorda salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;
 • obligația de a asigura permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
 • obligația de a informa salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
 • obligația de a elibera, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate;
 • obligația de a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Ce trebuie să conțină un contract individual de muncă

 • identitatea părților;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • funcția/ocupația, conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
 • indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 • durata perioadei de probă;
 • procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate;
 • alte clauze specifice, cum sunt cele de formare profesională, neconcurență, confidențialitate și mobilitate.
Noutati, Noutăți legislative , ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart