decembrie 29, 2016

Este obligatorie sau nu colectarea CNP-urilor de la persoanele fizice ce achiziționează produse în sistemul de vânzare on-line?

 

Declarația 394 – obligația declarării livrărilor către persoane fizice – obligația colectării CNP-ului de la cumpărători persoane fizice în sisteme de vânzare on-line.

Ca urmare a intrării in vigoare a Ordinului ANAF 3769/2015, privind modificarea declarației informative 394, considerăm necesară analiza obligației de raportare a livrărilor către persoane fizice.

Colectare CNP

Foto: Logan Zillmer

In acest sens sunt relevante atât prevederile Ordinului ANAF 3769/2015 și a „Ghidului de completare a declarației informative 394” elaborat de ANAF – click pentru detalii – , cât și prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor (cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date) și prevederile Deciziei ANSPDCP nr.132/2011 (MO 929).

Coroborarea acestor acte normative este imperativă în scopul determinării obligativității si/sau necesitații colectării CNP-ului de la cumpărătorii persoane fizice.

Astfel, prin decizia ANSPDCP nr. 132/2011, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor clarifică într-un final faptul că CNP-ul este un număr semnificativ care individualizează în mod unic o persoană fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a acesteia și de identificare în anumite sisteme informatice de către persoane autorizate, clarificare necesară în condițiile în care Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, nu face referire expresă la CNP sau la anumite date personale, referirile fiind de caracter general „date cu caracter personal”.

Aceeași decizie a ANSPDCP stipulează faptul că se interzice colectarea și prelucrarea CNP-ului, inclusiv dezvăluirea acestuia prin efectuarea și reținerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe alte documente care îl conțin.

Prelucrare CNP-ului poate fi efectuata doar în următoarele condiții speciale:

 • persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul; sau
 • prelucrarea este prevăzută in mod expres de o dispoziție legala; sau
 • în alte cazuri, cu avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și numai cu condiția instituirii unor garanții adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În situația analizată în speță, colectarea CNP-ului în sisteme de vânzare on-line, este important a analiza modalitatea de acordarea expresă a consimțământului de către persoana fizică vizată, actul normativ specificând următoarele:

 • consimțământul persoanei vizate reprezintă orice manifestare de voință expresă, liberă, specifică și informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc;
 • consimțământul trebuie dat în mod expres, într-o formă care să permită dovedirea acestuia de către operator;
 • operatorul, anterior obținerii consimțământului, are obligația de a informa persoana vizată asupra:
  • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
  • scopul în care se face prelucrarea datelor;
  • informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; în plus, trebuie specificate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
  • orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

In opinia noastră, obținerea consimțământului de la persoana fizică vizată, respectând obligațiile enumerate în paragraful anterior, devine o sarcină extrem de dificilă, chiar imposibilă operatorilor de sisteme de vânzare on-line, drept care consideram ca o abordare prudentă si oportuna este necolectarea CNP-ului prin intermediul sistemelor de vânzare online.

În lumina concluziei mai sus enunțate, revenind la obligația raportării în declarația informativa 394 a vânzărilor către persoane fizice, reținem următoarele:

 1. pentru perioada 1 octombrie 2016 – 31 decembrie 2016 se vor raporta doar tranzacțiile cu o valoare mai mare de 10.000 lei, în acest sens vor fi centralizate datele pentru toți clienții persoane fizice într-un singur câmp, fiind defalcate doar pe cotele de TVA aplicate;
 1. începând cu data de 1 ianuarie 2017, vor fi raportate in detaliu toate facturile emise către persoane fizice, indiferent de valoarea acestora.

In situația in care operatorii sistemelor de vânzare on-line vor colecta CNP-ul de la cumpărători persoane fizice, cu îndeplinirea tuturor condițiilor stipulate de Legea 677/2001 coroborat cu decizia ANSPDCP nr. 132/2011, vor declara inclusiv CNP-urile cumpărătorilor persoane fizice.

ATENTIE! Dacă un CNP colectat este incorect, declarația 394 nu va putea fi validată.

In situația în care operatorii sistemelor de vânzare on-line nu vor colecta CNP-ul de la cumpărătorii persoane fizice, vor declara:

 • numele și prenumele cumpărătorului;
 • adresa cumpărătorului persoana fizică (țară, localitate, județ/sector, stradă, nr., bloc, apartament, alte detalii).

ATENȚIE! Declarația se validează chiar dacă va conține în rubrica destinată adresei doar informația referitoare la „Țară”.

Editorial, Noutati
SWITCH THE LANGUAGE
Cart